Now Reading
EXCLUSIV! De vorbă cu….Efendi – Azerbadjan | ESC 2021: “Prin includerea elementelor azere în piesa “Mata Hari”, vreau ca și spectatorul să simtă puțin din sufletul meu.”

EXCLUSIV! De vorbă cu….Efendi – Azerbadjan | ESC 2021: “Prin includerea elementelor azere în piesa “Mata Hari”, vreau ca și spectatorul să simtă puțin din sufletul meu.”

De-a lungul istoriei Eurovisionului, femeile exponențiale au fost în prim-plan, fie că vorbim despre artistele care au urcat pe scenă sau de figurile feminine din piesele lor.

De la Cleopatra la Mata Hari, fascinanta Efendi, reprezentanta Azerbadjanului la Eurovision Song Contest 2021 ne va cuceri pe scena de la Rotterdam cu un show exploziv, o piesă 100% despre iubirea feminității și o personalitate ce te invită să cunoști mai mult din tainele misterioasei artiste.

Asta facem azi, într-un nou interviu exclusiv realizat de Daily Magazine și dedicat fenomenului ESC. 

 

Let’s start with the beginnings. Which is Efendi story, starting also from the lyrics of your songs? / Să începem cu începuturile. Care este povestea Efendi, pornind și de la versurile melodiilor tale?

Hello. I am very happy to have an interview with you. I would like to say thank you to all our fans in Romania thank you for your support and kind words. My history with Eurovision was very long, as you probably know, I tried to pass the national selection for 5 years and in the 6th year I passed it, but fate decreed that, apparently, I had to wait another year to perform on stage Eurovision and now I’m here.

After the announcement of the acceptance of songs for the Azerbaijani performance, we received about 200 compositions from composers from different parts of the world, from there we chose the most suitable tracks for my vocal abilities, my image and my mood, recorded them and sent them to a focus group consisting of 50 experts in the field music. To be honest, I prayed that “Mata Hari” would get the most votes, as I immediately felt this song. Well, my prayers were answered, this song was liked by the experts the most.

Then we did not leave the studio for days, finalizing the song, making changes. My special desire was that for the first time on the huge Eurovision stage, the audience would hear how wonderful the Azerbaijani language and its national instruments are. It is not a secret for anyone in Azerbaijan that I am especially good at songs in the national language, because I feel them in a special way, I feel with every note of my soul what I sing, therefore, by including Azerbaijani elements in the song, I want the viewer felt a little of my soul too. /

Bună! Sunt foarte fericită să am un interviu pentru voi. Aș dori să le mulțumesc mai întâi tuturor fanilor mei din România, vă mulțumim pentru sprijin și pentru cuvintele voastre.

Istoria mea cu Eurovision a fost foarte lungă, după cum probabil știți, am încercat să trec selecția națională timp de 5 ani și în al 6-lea an am reușit, dar soarta a decretat că, aparent, a trebuit să mai aștept un an pentru a cânta pe scena Eurovision, iar acum sunt aici.

După anunțul acceptării melodiilor pentru spectacolul azer, am primit aproximativ 200 de compoziții de la compozitori din diferite părți ale lumii, de acolo am ales cele mai potrivite piese pentru abilitățile mele vocale, imaginea și starea mea de spirit, le-am înregistrat și le-am trimis către un focus grup format din 50 de experți în domeniul muzicii. Să fiu sinceră, m-am rugat ca „Mata Hari” să obțină cele mai multe voturi, deoarece am simțit imediat acest cântec. Ei bine, rugăciunile mele au primit răspuns, acest cântec a fost cel mai mult apreciat de experți. Apoi nu am părăsit studioul zile în șir, finalizând melodia, făcând schimbări. Dorința mea specială a fost ca, pentru prima dată pe uriașa scenă Eurovision, publicul să audă cât de minunate sunt limba azeră și instrumentele sale naționale. Nu este un secret pentru nimeni din Azerbaidjan că mă pricep în special la cântece în limba națională, deoarece le simt într-un mod special, simt cu fiecare notă a sufletului meu ceea ce cânt, prin urmare, prin includerea elementelor azere în cântec, vreau ca și spectatorul să simtă puțin din sufletul meu.

 

 

Many artists that compete for Eurovision Song Contest are reknown from their participations to the Voice version of their countries. Do you think such type of competitions give you a proper artistic experience and what have you personally learnt from your own experience with the Voice of Azerbaijan? / Mulți artiști care concurează pentru Eurovision Song Contest sunt renumiți pentru participările lor la versiunea The Voice din țările lor natale. Consideri că astfel de competiții  oferă unui artist o experiență artistică adecvată și ce ai învățat personal din propria experiență cu Vocea Azerbaidjanului?

Of course, in my opinion, every aspiring artist should try himself/herself in music contests at least once, because participation in them gives an opportunity to assess their capabilities, see and hear the level of others, and expand the scope of their repertoire with the works they like. In addition, the artist ceases to be afraid of a large audience, criticism, shows creativity and develops his own personality.

That is a lot of work on yourself, but also of course, a wonderful celebration of art, because you feel your involvement in the great creative process.

The contests in which I participated are also distinguished by the presence of a competitive component that requires a particularly high degree of mobilization of abilities and efforts, work with deadlines – and this is good preparation for Eurovision, when you have to do everything well in a short period of time and you will have only one a chance to show it. /

Desigur, în opinia mea, fiecare artist aspirant ar trebui să se testeze în concursuri de muzică cel puțin o dată, deoarece participarea la acestea oferă posibilitatea de a-și evalua capacitățile, de a vedea și de a auzi nivelul celorlalți și de a extinde sfera repertoriului lor cu piesele care le plac. În plus, artistul încetează să se mai teamă de un public numeros, de critică, dă dovadă de creativitate și își dezvoltă propria personalitate.

Este mult de muncă pentru tine, ca artist, dar și, desigur, o sărbătoare minunată a artei, pentru că îți simți implicarea în marele proces creativ.

Concursurile la care am participat se disting, de asemenea, prin prezența unei componente competitive care necesită un grad deosebit de ridicat de mobilizare a abilităților și eforturilor, lucrul cu termene limită – și aceasta reprezintă o bună pregătire pentru Eurovision, când trebuie să faci totul bine într- o perioadă scurtă de timp și ai o singură șansă de a arăta ce poți.

 

 

instagram: ali_farhad

 

 

Which is the impact that you want and consider that Eurovision will have over yourself on growing as an artist? / Care este impactul pe care ți-l dorești și consideri că Eurovision îl va avea asupra creșterii tale ca artist?

This is an incredible experience, unique emotions. I hope that this competition will help me grow as an artist, performing on such a large stage is a rare success and not everyone is given a chance to show their talents to such a huge audience. I would like to communicate with artists from other countries, understand their approach to creativity and improve myself. / Este o experiență incredibilă, emoții unice. Sper că această competiție mă va ajuta să mă dezvolt ca artist, interpretarea pe o scenă atât de mare este un succes rar și nu tuturor li se oferă șansa de a-și arăta talentul țn fața unui public atât de imens. Aș dori să comunic cu artiști din alte țări, să înțeleg abordarea creativității și să mă îmbunătățesc.

 

 

How would you see a world without Eurovision and which are top 3 things that in your opinion make this competition so appealing to any type of audience, despite all? / Cum ai vedea o lume fără Eurovision și care sunt primele 3 lucruri care, în opinia ta, fac această competiție atât de atrăgătoare pentru orice tip de public, în ciuda la tot?

Eurovision is always a great celebration of music. Songs remain in the memory of the audience for many years, they are sung in every corner of the world. And besides this, there is no such similar international competition in the world with such a large audience. In addition to the performances themselves, there are also parties, tours, this spirit of worries for each participant and the discovery of new young talents. I think the music world would be very impoverished without this competition. In addition, this competition brings together not only artists, but fans from all over the world who love music and unite for it. / Eurovision este întotdeauna o mare sărbătoare a muzicii. Melodiile rămân în memoria publicului mulți ani, sunt cântate în fiecare colț al lumii. Și în afară de aceste aspecte, nu există o competiție internațională similară în lume, cu un public atât de mare. În plus față de spectacol, există și petreceri, turnee, acest spirit de grijă pentru fiecare participant și descoperirea de noi talente tinere. Cred că lumea muzicală ar fi foarte sărăcită fără această competiție. În plus, această competiție reunește nu numai artiști, ci și fani din toată lumea care iubesc muzica și se unesc în numele muzicii.

 

 

Which are your top 3 traits that do you consider, without modesty, that distinguish you in this industry for being chosen 2 times in a row for your country, both in 2020 and in 2021? / Care sunt primele 3 trăsături despre care consideri, fără modestie, că te disting în această industrie pentru a fi aleasă de 2 ori la rând ca reprezentantă a țării tale la ESC., atât în ​​2020, cât și în 2021?

Well, I have an enviable perseverance, I think they knew that I would not leave them alone, without singing on the stage of Eurovision, they simply had no other choice. Just kidding. 😊

I would say perseverance, hard work and I hope my vocal abilities. /

Ei bine, am o perseverență de invidiat, cred că știau că nu îi voi lăsa în pace, fără să cânt pe scena Eurovision, pur și simplu nu au avut altă opțiune. Glumesc. 😊

Aș spune perseverență, muncă din plin și, sper,  abilitățile mele vocale.

 

 

In 2020 you talked about Cleopatra. In 2021 you talk about Mata Hari. Seems like you are truly inspired from the famous historical women. Does your music is also a message for women empowerment? / În 2020 ai vorbit despre Cleopatra. În 2021 vorbești despre Mata Hari. Se pare că ești cu adevărat inspirată de femei celebre din istorie. Muzica ta este, de asemenea, un mesaj pentru emanciparea femeilor?

Yes, of course you noted that correctly. Everything that I go to and strive for has always been given to me with great difficulty. Even my way to Eurovision. And in moments when I want to give up everything, I am inspired by strong women in history, because looking at them I understand that they could do it, and I can do it. At their time, they also faced misunderstanding, condemnation, but as history shows, these women, with their inner strength, changed the course of history. I hope that my listeners, will be inspired by themes of my songs and believe in themselves and their strengths. / Da, bineînțeles, ai observat corect acest lucru. Tot ceea ce fac și pentru ce mă străduiesc întotdeauna mi-a fost dat cu mare greutate. Chiar și drumul meu către Eurovision. Și în momentele în care vreau să renunț la tot, sunt inspirată de femei puternice din istorie, pentru că, uitându-mă la ele, înțeleg că, dacă ele au putut să facă ceva și eu pot. La vremea lor s-au confruntat și cu neînțelegeri, critică, dar, așa cum arată istoria, aceste femei, prin forța lor interioară, au schimbat cursul istoriei. Sper că ascultătorii mei vor fi inspirați de temele melodiilor mele și vor crede în ei înșiși și în punctele lor forte.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSiZmR1c7Q4

 

See Also

Which are in your opinion, the qualities that a strong female should have in 2021? / Care sunt, în opinia ta, calitățile pe care ar trebui să le aibă o femeie puternică în 2021?

It seems to me that regardless of the time, all and not only women should believe in themselves and not be afraid of condemnation and make mistakes. People will forget about your mistakes, and you will learn to do better. With this approach, you can achieve whatever you want! / Mi se pare că, indiferent de timp, cu toții, nu doar femeile, ar trebui să credem în noi înșine și să nu ne temem de critică și să facă greșeli. Oamenii vor uita greșelile tale și vei învăța să faci mai bine. Cu această abordare, puteți realiza orice vă doriți!

 

 

What are your 3 main desires that you want from yourself on ESC stage this year? What can you reveal about your show? / Care sunt cele 3 dorințe principale pe care le ai de la tine pe scena ESC anul acesta? Ce poți dezvălui despre show-ul tău?

I really want to get that adrenaline on stage, which I have been waiting for so long. Convey my emotions to the audience and get a boost of energy from them. Unfortunately, I cannot reveal all the details of the staging, but get ready for a great and bright show. / Îmi doresc foarte mult să aduc acea adrenalină pe scenă, pe care o aștept atât de mult. Să transmit emoțiile mele publicului și să obțin un impuls de energie de la ei. Din păcate, nu pot dezvălui toate detaliile montării, dar pregătiți-vă pentru un spectacol grozav și luminos.

 

 

When the curtain falls, what remains? How is Efendi behind the stage and what does make you happy in your personal life? / Când cade cortina, ce rămâne? Cum este Efendi în spatele scenei și ce te face fericită în viața ta personală?

Behind the curtain, without the costumes and makeup, I am the most ordinary person who is happy with everything starting with family, friends, my pets, moments of inspiration and, of course, love. / În spatele cortinei, fără costume și machiaj, sunt cea mai obișnuită persoană care este mulțumită de tot ce începe cu familia, prietenii, animalele mele de companie, momentele de inspirație și, desigur, dragostea.

 

instagram: ali_farhad

 

 

What is in stock for you after Eurovision? Which is the next dream to fulfill? / Ce urmează pentru tine după Eurovision? Care este următorul vis de îndeplinit?

There are many plans and desires. Of course, I try to work on other songs as well, I want to try myself in new genres and continue to delight my audience. Also I have a dream to star in a film as a strong historical figure. I have a couple of projects that I would like to work on, but now all my efforts are aimed exclusively at a successful performance on the Eurovision stage. /

Există multe planuri și dorințe. Desigur, încerc să lucrez și la alte melodii, vreau să încerc genuri noi și să-mi încânt în continuare publicul. De asemenea, am un vis de a juca într-un film, în rolul unei figuri istorice puternice.

Am câteva proiecte la care îmi doresc să lucrez, dar acum toate eforturile mele vizează exclusiv o performanță de succes pe scena Eurovision.

 

Which are the three messages that you personally have to share for Efendi from the past, present and future? / Care sunt cele trei mesaje pe care vrei să le transmiți personal lui Efendi din trecut, prezent și viitor?

Do not hold on to the past, live in the present and work, and work on yourself again! Make plans for tomorrow, remember, if you could it earlier, you can do it now. / Nu te agăța de trecut, trăiește în prezent și lucrează, lucrează din nou cu tine! Fă-ți planuri pentru mâine, amintește-ți, dacă ai putut înainte, poți reuși și acum.

 

What's Your Reaction?
Excited
3
Happy
0
In Love
4
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top