Now Reading
3 MOTIVE CU… JAZMINE REYNOSO

3 MOTIVE CU… JAZMINE REYNOSO

Jazmine Reynoso este o artistă multidisciplinară, care explorează teatrul de păpuși, teatrul educațional pentru tineri și producțiile de design ecologic. Locuiește în Berlin, unde a obținut masterul în Arte Performative Avansate, dar este originară din San Francisco, California Prin cercetările sale recente asupra temelor migrației și apartenenței, ea a găsit o legătură puternică cu artiștii care se confruntă cu tema diferențelor. A regizat prima ei piesă, Opening Otherness, care a avut premiera la București pe 19 și 20 mai 2022, și ce reflectă greutățile cu care se confruntă comunitățile mixte față de temele asimilării și societăților. De asemenea, prin crearea colectivului Casual Collision, împreună cu colegul ei din Berlin, Jazmine se străduiește, de asemenea, să creeze un spațiu sigur și accesibil pentru comunitățile BIPOC, neo-diverse și/sau LGBTQ+cu scopul de a lucra împreună în domeniul artelor.

Am cunoscut-o și ne-am bucurat de ideile ei creative în cadrul celei mai recente ediții de Monolog Slam România, iar azi este invitata noastră în cadrul unui nou interviu din seria 3 Motive. 

 

3 reasons why I feel/think that among all the industries worldwide, art has chosen me / 3 motive pentru care simt/cred că, din toate joburile din întreaga lume, arta m-a ales pe mine

For the first time I was able to take a step back while developing this show over the last two years, what’s been driving me inside that led me to creating this performance that art is an open invitation to all with no standards or limitations; art is looked as a means and not an end. Art has given me the freedom to be expressive and conquer my struggles through a critical creative lens. Art didn’t choose me, I chose art as my choice of weapon in this society. / Pentru prima dată am putut să fac un pas înapoi în timp ce am dezvoltat acest spectacol în ultimii doi ani, ce m-a determinat în interior și m-a determinat să creez această performanță. Arta este o invitație deschisă pentru toți, fără standarde sau limitări; arta este privită ca un mijloc și nu ca un scop. Arta mi-a dat libertatea de a fi expresivă și de a-mi cuceri luptele printr-o lentilă creativă critică. Arta nu m-a ales pe mine, eu am ales arta ca armă pentru mine în această societate. 

 

3 mottos that can best describe my artistic personality / 3 motto-uri care pot descrie cel mai bine personalitatea mea artistică

Being a sleepy girl with a busy life is hard“When I’m loud, people tell me to be quiet. But when I’m quiet, people ask me what’s wrong.” “They laugh at me because I’m different, I laugh at them because they’re all the same.” / „Să fii o fată adormită cu o viață ocupată este greu.” „Când fac zgomot, oamenii îmi spun să tac. Dar când tac, oamenii mă întreabă ce e în neregulă.” „Ei râd de mine pentru că sunt diferită, eu râd de ei pentru că sunt toți la fel.”

 

3 main differences between the art industry in USA/Berlin and Romania / 3 diferențe principale între industria artistică din SUA/Berlin și România

MONEY, it’s a huge dissatisfactory result of a country’s attribution to the arts. Yet, art is the only career that continues to share his or her work even when no one is paying. We know what money can do, how it can support us, and changes that can be made from having some, but even without money – it doesn’t stop us artists from creating. Standards, in terms of experience or appearance, it have always been a significant point to those in the acting industry. I’ve renounced myself with the label, a multi-disciplinary artist, instead of an actor or performer. I like to think of myself a bit more versatile, but for those who are acting in film and stage, each place has their own idea of what “quality standards” look like. Lastly, as always, I must say equality. Equality in every country matters, but equality in each country is different. Equality by background, mental health, income, education, etc… the list can go on what defines equality under what circumstances, but I will say that every place is fighting their own idealism of equality. / BANII, sunt un rezultat imens nesatisfăcător al atribuirii unei țări artelor. Cu toate acestea, arta este singura carieră care continuă să-și împărtășească munca chiar și atunci când nimeni nu plătește. Știm ce pot face banii, cum ne pot sprijini și schimbările care pot fi făcute dacă avem câtva capital, dar, chiar și fără bani – nu ne împiedică pe noi, artiștii, să creăm.
Standardele, în ceea ce privește experiența sau aspectul, au fost întotdeauna un punct semnificativ pentru cei din industria actoriei. Am renunțat la etichetă, un artist multidisciplinar, în loc de un actor sau interpret. Îmi place să gândesc puțin mai versatil, dar pentru cei care joacă în film și pe scenă, fiecare loc are propria idee despre cum arată „standardele de calitate”. În sfârșit, ca întotdeauna, trebuie să spun egalitatea. Egalitatea în fiecare țară contează, dar egalitatea în fiecare țară este diferită. Egalitatea după mediu, sănătate mintală, venit, educație etc… lista poate continua legat de ceea ce definește egalitatea și în ce circumstanțe, dar voi spune că fiecare spațiu se luptă cu propriul idealism al egalității.

3 things that I love most about Romania/ 3 things that I love most about the artists from Romania / 3 lucruri pe care le iubesc cel mai mult la România/ 3 lucruri pe care le iubesc cel mai mult la artiștii din România

I rather list more than three things that I love about Romania, but for now I will have to say – people are very kind to foreigners. Many are willing to help if you look lost, or speak in English when they see you are having troubles with something. I love how everything is done with card! I hate carrying cash with me all the time no matter the place, and in Bucharest it’s likely that everything can be paid with card. Sadly I only got to witness this at the end, but I love how Bucharest blows up in the summer! The streets are closed, the fountain shows are on, and the people are lively with concerts in the parks or markets on the weekends. I have to say the weather is 100x better in Romania, than it is right now for me as I’m sitting on my couch in Berlin, watching it rain outside. As for the artists, I really love how open minded they are to all the work we’ve done in the two months. It’s amazing, because devised theatre is another frame of performing in which many people don’t discover often. By introducing these different components of working with materials, shadow puppetry, expressing through the body, clown games, building your own puppet, and speaking all in English, nothing stopped these artists from working. They showed me bravery when trying these experimental tasks, but also honesty. They were always honest when something didn’t feel right and I appreciate them for it. / Aș enumera mai mult de trei lucruri pe care le iubesc la România, dar deocamdată va trebui să spun – oamenii sunt foarte amabili cu străinii. Mulți sunt dispuși să ajute dacă pari pierdut sau vorbesc în engleză când văd că ai probleme cu ceva. Îmi place cum totul se rezolvă cu cardul! Urăsc să port numerar cu mine tot timpul, indiferent de loc, iar în București poți plăti totul cu cardul. Din păcate, am descoperit asta abia la sfârșitul șederii mele, dar îmi place cum explodează Bucureștiul vara! Străzile sunt închise, spectacolele cu fântâni sunt deschise, iar oamenii sunt animați prin concerte în parcuri sau piețe în timpul weekendului. Trebuie să spun că vremea este de 100 de ori mai bună în România, decât este acum pentru mine, când stau pe canapeaua mea din Berlin și văd cum plouă afară.
Cât despre artiști, îmi place foarte mult cât de deschiși la minte sunt față de toată munca pe care am depus-o în cele două luni. Este uimitor, pentru că teatrul conceput este un alt cadru de spectacol în care  nu descoperi des mulți oameni. Prin introducerea acestor diferite componente ale lucrului cu materialele, păpuși și umbre, exprimarea prin gesturi și limbajul corpului, jocurile cu clovni, construirea propriei marionete și discuțiile în limba engleză, nimic nu i-a împiedicat pe acești artiști să lucreze. Mi-au arătat curaj când am încercat aceste sarcini experimentale, dar și onestitate. Au fost întotdeauna sinceri când ceva nu se simțea în regulă și îi apreciez pentru asta.

3 messages that I want to share with my production, “Opening otherness” / 3 mesaje pe care vreau să le transmit prin producția mea, „Opening otherness”

Opening Otherness creates a dialogue or conversations for the people around us, and opens awareness for communities that go through these hardships of being an outcast. There’s a line in the show,

“We are able to share stories, we’re not just sharing these stories about our pain or hurt or being different but we’re also sharing love stories, friendships, that we go through the same things.”

It’s true! People forget that all of us have our own story and we walk down different paths throughout our life, but it shouldn’t mean that one person’s journey is greater than another’s.

Another line I always resonated with is,

“You have to be comfortable with making other people uncomfortable,” by having uncomfortable and inappropriate images, ideas, or histories to be acknowledged and explored, instead of being ignored or looked down upon. I found that it was time to talk about my own journey for once, but also those who find themselves in the same space as me. To show them, they are not alone.

Lastly, my message to share is the terminology formally used in our Encyclopedia:

Other: member of a dominated out-group, whose identity is considered lacking and who may be subject to discrimination by the in-group

Othering: transforming a difference into otherness so as to create an in-group and an out- group

Otherness: characteristic of the Other

In-group: a group to which the speaker, the person spoken of, etc. belongs

Out-group: a group to which the speaker, person spoken of, etc. does not belong

International Encyclopedia of Human Geography 2008 Edition by Elsevier / 

Opening Otherness crează un dialog sau conversații pentru oamenii din jurul nostru și deschide conștientizarea comunităților care trec prin aceste greutăți în a fi un proscris. Există o frază în spectacol, „Suntem capabili să împărtășim povești, nu doar împărtășim aceste povești despre durerea sau rănile noastre sau despre faptul că suntem diferiți, dar împărtășim și povești de dragoste, prietenii, pentru că trecem prin aceleași lucruri.”
E adevărat! Oamenii uită că toți avem propria noastră poveste și că mergem pe căi diferite de-a lungul vieții, dar acest lucru nu ar trebui să însemne că, călătoria unei persoane este mai importantă decât a altuia.
O altă replică cu care am rezonat întotdeauna este:
„Trebuie să te simți confortabil în a-i face pe ceilalți să se simtă incomod”, având imagini, idei sau istorii incomode și nepotrivite care să fie recunoscute și explorate, în loc să fii ignorat sau privit cu dispreț. Am constatat că este timpul să vorbesc odată despre propria mea călătorie, dar și despre cei care se regăsesc în același spațiu cu mine. Pentru a le arăta că nu sunt singuri.În cele din urmă, mesajul meu de transmis este terminologia folosită oficial în Enciclopedia noastră: Alt: membru al unui grup extern dominat, a cărui identitate este considerată absentă și care poate fi supus discriminării de către grupul din interior
Alterizare: transformarea unei diferențe în alteritate, astfel încât să se creeze un grup în interior și un grup extern
Alteritatea: caracteristică celuilalt
În grup: un grup căruia îi aparține vorbitorul, persoana despre care se vorbește etc
În afara grupului: un grup căruia nu îi aparține vorbitorul, persoana despre care se vorbește etc
Enciclopedia Internațională a Geografiei Umane Ediția 2008 de Elsevier

 

3 ways how I feel that art has helped me grow also a person / 3 moduri în care simt că arta m-a ajutat să cresc ca om

I feel that art is continuous; helping me shape and grow to becoming the person I’d like to be satisfied with by the time I die. It’s allowing me to create layers of myself and shed them whenever I went, by being patient or understanding. This show really tested my patience with many people, but it opened a new perspective for myself to not let small frustrations get in the way of your happiness. Allowing emotions to unravel or being vulnerable is needed in every human; art has given me permission to feel things without pushing them away. / Simt că arta este continuă; ajutându-mă să mă modelez și să devin persoana de care îmi doresc să fiu mulțumită până când voi muri. Îmi permite să creez straturi din mine și să renunț la ele ori de câte ori avansez, fiind răbdătoare sau înțelegătorare Acest spectacol chiar mi-a testat răbdarea cu mulți oameni, dar mi-a deschis o nouă perspectivă pentru a nu lăsa micile frustrări să stea în calea fericirii mele. Permiterea emoțiilor să se dezlege sau a fi vulnerabil este necesar în fiecare om; arta mi-a dat voie să simt lucrurile fără să le alung.

 

3 ways how an artist, in my opinion, should contribute to the society development in general / 3 moduri în care un artist, în opinia mea, ar trebui să contribuie la dezvoltarea societății în general

Being your true self, being brutally honest, and being kind / A fi adevăratul tău sine, a fi brutal de sincer și a fi amabil.

 

 

3 things that define best my artistic vision for the future/what I want to create for myself and for the others / 3 lucruri care definesc cel mai bine viziunea mea artistică pentru viitor/ceea ce vreau să creez pentru mine și pentru ceilalți

See Also

My work is constantly reflecting the world we live in, so by challenging myself to dismantle these structures of society or perspectives that I’ve discovered when living abroad from London to Berlin and now Romania. I believe my work is made for the future though, that those who see my shows are from this generation and hopefully this would encourage them to change the way our world thinks for the future generations. My artistic visions won’t change anything today or tomorrow, I know that, but it could change something down the line. Usually famous people get appreciated for their work once they’re dead, so I’m going to keep doing what I do best until the day I die. / Munca mea reflectă în mod constant lumea în care trăim, așa că provocându-mă să demontez aceste structuri ale societății sau perspective pe care le-am descoperit de când locuiesc în străinătate, de la Londra la Berlin și acum România. Totuși, cred că munca mea este făcută pentru viitor, că cei care văd spectacolele mele sunt din această generație și sper că acest lucru îi va încuraja să schimbe modul în care lumea noastră gândește pentru generațiile viitoare. Viziunile mele artistice nu vor schimba nimic astăzi sau mâine, știu asta, dar ar putea schimba ceva pe viitor. De obicei, oamenii celebri sunt apreciați pentru munca lor odată ce mor, așa că voi continua să fac ceea ce fac cel mai bine până în ziua în care voi muri.

 

3 jobs that I would think would fit me if it was not for art / 3 joburi despre care cred că mi-ar potrivi dacă nu ar fi arta

Lawyer, as my dad would say, “I can always get myself out of a lie and defend it to the end.”

Marketing Coordinator, my degree is in theater but also business marketing, this has shown me the many ways an actor should apply themselves to businesses which was very helpful when I started acting!

Even though I’m already a teacher, I would still say this job fits me very well. I love working with children of all ages and as a loophole, I bring in theater games or activities to create a fun atmosphere for children to engage in. / Avocat, așa cum ar spune tatăl meu, „Pot oricând să mă scap dintr-o minciună și să o apăr până la capăt.”
Coordonator de marketing, diploma mea este în teatru, dar și în marketing de afaceri, asta mi-a arătat numeroasele moduri în care un actor ar trebui să aplice în afaceri, ceea ce a fost de mare ajutor când am început să joc!
Chiar dacă sunt deja profesor, aș spune totuși că acest job mi se potrivește foarte bine. Îmi place să lucrez cu copii de toate vârstele și aduc jocuri sau activități de teatru pentru a crea o atmosferă distractivă în care să fie implicați copiii.

 

3 messages from me to the past, present and future Jazmine Dear Jazmine of the past / 3 mesaje de la mine către cea din trecut, prezent și viitor 

Dear Jazmine of the past

You got yourself to where you are today. You did everything right in those moments and nothing was a mistake. You made the decisions you did because you knew it would lead you here one day. You took the chance and trusted someone with your ideas, only to see it bloom and be appreciated. Let go, and trust.

Dear Jazmine of the present,

Slow doooown. Some days will be filled with nothing, and that’s okay. Give yourself the time and day to breathe it all in before you have the days where you’re constantly moving. You always forget that being an artist doesn’t mean constantly making art, but it’s also about reflecting and visualizing the work you’ve done. You’ve put your heart and soul into two months, and now let your heart rest for a bit.

Dear Jazmine of the future,

Be proud. Be proud of the adventures. Be proud of the memories. Be proud of the endless jobs or artistic failures. Be proud of taking ownership. Be proud of being selfish. Be proud you were born out of a strong independent womb and will someday carry on this tradition, because you are just as powerful. Whether you have a family of your own to share it with or not, be proud that you made it this far. Be proud you can go further. /

Dragă Jazmine din trecut,
Ai ajuns acolo unde ești astăzi. Ai făcut totul bine în acele momente și nimic nu a fost o greșeală. Ai luat deciziile pe care le-ai luat pentru că știai că te vor duce aici într-o zi. Ai profitat de șansă și ai avut încredere în cineva cu ideile tale, doar ca să-l vezi înflorind și să fii apreciat. Dă drumul și ai încredere.

Dragă Jazmine din prezent,
Avansează lent. Unele zile vor fi pline de nimic, și asta e în regulă. Acordă-ți timp pentru a respira totul înainte de a te bucura de zilele în care te miști în mod constant. Întotdeauna uiți că a fi artist nu înseamnă a face artă în mod constant, ci înseamnă și a reflecta și a vizualiza munca pe care ai făcut-o. Ți-ai pus inima și sufletul în două luni, iar acum lasă-ți inima să se odihnească puțin.

Dragă Jazmine din viitor
Fii mandră. Fii mândră de aventuri. Fii mândră de amintiri. Fii mândră de sarcinile de lucru nesfârșite sau de eșecurile artistice. Fii mândră că preiei conducerea. Fii mândră că ești egoistă. Fii mândră că te-ai născut dintr-un pântec puternic independent și vei continua într-o zi această tradiție, pentru că ești la fel de puternică. Indiferent dacă ai o familie cu care să  împărtășești acest sentiment sau nu, fii mândră că ai ajuns până aici. Fii mândră că poți merge mai departe.

 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top