Now Reading
3 MOTIVE PENTRU DIALOG FESTIVALIER LA BRÃILA | FARKAS TAMAS (Tabán Táncegyüttes – Ungaria) : “Nu există granițe în interiorul culturii.”

3 MOTIVE PENTRU DIALOG FESTIVALIER LA BRÃILA | FARKAS TAMAS (Tabán Táncegyüttes – Ungaria) : “Nu există granițe în interiorul culturii.”

Doar cu o zi înainte de debutul ediției din acest an a Festivalului Internațional de Teatru și Arte Performative de la Brăila, organizat cu mare atenție, inteligență și rafinament de Teatrul Maria Filotti Brăila, încheiem complet apoteotic seria de interviuri dedicate acestui important eveniment cultural de nivel național.

Azi ajungem în Ungaria, unde ne întâlnim cu Tamas Farkas, coregraf al Ansamblului de dans  „Taban Tancegyuttes” din Ungaria și al Companiei  de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz” din Arad – invitații internaționali de seamă pentru un spectacol de dans memorabil.

Spectacolul tip performance se numește 497, vorbește despre șansă și crearea propriului destin într-o societate de consum dominată de globalizare și poate fi vizionat la Sala Studio a TMF Brăila miercuri, 21 septembrie, cu începere de la ora 22.00. Biletele pot fi achiziționate de aici sau de la casieria teatrului.

Festivalul de Teatru de la Brăila debutează mâine, la prestigiosul teatru Maria Filotti. Să ne (re)vedem cu mințile și sufletele deschise spre frumos!

 

3 perspectives over the European art trends and industry nowadays / 3 perspective actuale asupra tendințelor artei  și industriei europene 

As a choreographer, I try to keep an eye on European stage trends, choreographers, and the new stage world. I would like to mention three characteristic creators and trends that influence my own work. First of all, I would like to mention Jacopo Godani, whose play Hollow Bones I had the pleasure of seeing live at the National Dance Theater in Budapest. Godani’s ars poetic is as follows:

Through movement and intelligent thinking, it examines the huge, untapped potential that lies dormant in people, which we stifle within ourselves with limited ideas. He shapes the image, the film, the physical behavior and the body language in such a way that the appearing figures serve a unified story. Myself, who in terms of movement is primarily nourished by the movements of village and peasant folk dances, I thought the creative use of sounds and effects surrounding our everyday life in space, on different surfaces of the body, was great.

Unfortunately, I haven’t been able to see him live yet, but I’m trying to keep an eye on Akram Khan, a dance artist and choreographer of Bangladeshi origin. His own troupe, established in 2000, is considered one of the most innovative groups in the international dance scene. It has an effect on me, and I feel sympathy for those who use the cultural elements of their own motherland when creating their performances with contemporary themes. Akram Khan’s shows radiate the power, energy, temperament and aesthetic value of South Asian music and movement.

The third choreographer whose work is more and more prominent in Europe is the artistic director of the Hungarian State Folk Ensemble, Gábor Mihályi. The director-choreographer’s performance Liszt mosaics has been performed on stages in London and Milan. We are talking about an artist who, knowing the dance folklore of the Carpathian Basin on a native level, uses village movement in an abstract way to develop the theme. His lyrical images have a great influence on my work. /

În calitate de coregraf, încerc să fiu cu ochii pe tendințele scenice europene, pe coregrafi și pe noua lume a scenei. Aș dori să menționez trei creatori și tendințe caracteristice care îmi influențează propria lucrare. În primul rând, aș vrea să-l menționez pe Jacopo Godani, a cărui piesă, Hollow Bones, am avut plăcerea să o văd live la Teatrul Național de Dans din Budapesta. Ars poetic al lui Godani este următorul:

Prin mișcare și gândire inteligentă, examinează potențialul uriaș, neexploatat, care stă latent în oameni, pe care îl înăbușim în noi înșine cu idei limitate. El modelează imaginea, filmul, comportamentul fizic și limbajul corpului în așa fel încât figurile care apar să servească unei povești unificate. Mie însumi, care din punct de vedere al mișcării mă hrănesc în primul rând cu mișcările dansurilor populare sătești și țărănești, mi s-a părut grozavă utilizarea creativă a sunetelor și efectelor care ne înconjoară viața de zi cu zi în spațiu, pe diferite suprafețe ale corpului.

Din păcate, încă nu l-am putut vedea în direct, dar încerc să fiu cu ochii pe Akram Khan, un artist de dans și coregraf de origine bangladeșă. Trupa sa proprie, înființată în anul 2000, este considerată una dintre cele mai inovatoare trupe de pe scena internațională de dans. Are un efect asupra mea și simt simpatie pentru cei care folosesc elementele culturale ale propriei patrii atunci când își crează spectacolele cu teme contemporane. Spectacolele lui Akram Khan radiază puterea, energia, temperamentul și valoarea estetică a muzicii și mișcării din Asia de Sud.

Al treilea coregraf, a cărui activitate este din ce în ce mai proeminentă în Europa, este directorul artistic al Ansamblului Popular de Stat Maghiar, Gábor Mihályi. Spectacolul Mozaic Liszt, al regizorului-coregraf, a fost interpretat pe scene din Londra și Milano. Vorbim despre un artist care, cunoscând folclorul dansant al Bazinului Carpatic la nivel autohton, folosește mișcarea satului în mod abstract pentru a dezvolta tema. Imaginile lui lirice au o mare influență asupra operei mele

 

3 personal expectations from the International Theater Festival and from Brăila audience / 3 așteptări personale de la Festivalul Internațional de Teatru și de la publicul brăilean

We want to provide the audience with a really great dance experience and also convey the message of the show, as well as startle the people on the street a little out of their usual comfort zone with the show’s drama. The following is not an expectation, but rather a hope. We are confident that the Romanian audience will accept 4 Hungarian dance artists who work on a Romanian theme with great humility and great appreciation for Romanian culture. The third expectation is directed more towards ourselves. We want to leave the stage with a clear conscience, confident that we have done everything to make the performance a success. /

Dorim să oferim publicului o experiență de dans cu adevărat grozavă și, de asemenea, să transmitem mesajul spectacolului, precum și să surprindem oamenii de pe stradă puțin în afara zonei de confort obișnuite cu drama spectacolului. Următoarea nu este o așteptare, ci mai degrabă o speranță. Suntem încrezători că publicul din România va accepta 4 artiști de dans maghiari care lucrează pe o temă românească cu o mare apreciere pentru cultura română. A treia așteptare este îndreptată mai mult către noi înșine. Vrem să părăsim scena cu conștiința liniștită, încrezători că am făcut totul pentru ca spectacolul să fie un succes.

 

 

3 main elements that describe the show invited to the festival / 3 elemente principale care descriu spectacolul invitat la festival

Continual dirtiness of body and soul. Since the 4 adventurers covered the kilometers for more than 10 years, both their souls and bodies got muddy, and they were burdened with burdens that last a lifetime, looking at their future.

Lots of Romanian dances. The show is full of virtuoso, suggestive and spectacular Romanian dances and music. Perhaps one of the missions of the show is to draw attention to the exceptionally rich Romanian dance folklore that can still be seen in action.

Performance with a small number of people. The show has 4 characters, 4 dancers, who are in space for 60 minutes, requiring enormous mental and physical strength. /

Murdăria continuă a trupului și a sufletului. Din moment ce 4 aventurieri au parcurs kilometri timp de mai bine de 10 ani, atât sufletul, cât și trupul lor s-au îmbolnăvit și au fost împovărați cu poveri care durează o viață, privindu-și viitorul.
Multe dansuri romanesti. Spectacolul este plin de dansuri și muzică românească virtuozitate, sugestivă și spectaculoasă. Poate că una dintre misiunile spectacolului este de a atrage atenția asupra folclorului de dans românesc excepțional de bogat, care poate fi văzut încă în acțiune.
Performanță cu un număr mic de oameni. Spectacolul are 4 personaje, 4 dansatori, care stau în spațiu timp de 60 de minute, necesitând o forță psihică și fizică enormă.

 

3 attributes that identify us and our country with the concept of this show / 3 atribute care ne identifică pe noi și pe țara noastră cu conceptul acestui spectacol

There are no borders within culture. We consider it very important to keep in touch with our neighboring peoples. In our opinion, one of the most appropriate ways to do this is to deal with the dance folklore of Romania in this case and to work on a topic that is much more important to the neighboring people than to us.

Acceptance. As a choreographer, dance artist, and group leader, I am of the opinion and try to live by it, that we accept the nationalities living with us and help them live outside the motherland by establishing quality relationships.

Endurance. One of the most defining characteristics of the peoples living in Central and Eastern Europe is endurance. Wars, high child mortality, and diseases have ravaged this region for centuries, and it seems that the XXI. century as well. I have never read or seen people as persistent as the inhabitants of these areas. I am very proud to live in Central and Eastern Europe. /

Nu există granițe în interiorul culturii. Considerăm că este foarte important să păstrăm legătura cu popoarele noastre vecine. În opinia noastră, una dintre cele mai potrivite modalități de a face acest lucru este să ne ocupăm în acest caz de folclorul de dans al României și să lucrăm la o temă mult mai importantă pentru vecinii noștri decât pentru noi.
Acceptare. În calitate de coregraf, artist de dans și lider de grup, sunt de părere și încerc să trăiesc după asta, că acceptăm naționalitățile care locuiesc cu noi și îi ajutăm să trăiască în afara patriei, stabilind relații de calitate.
Rezistența. Una dintre cele mai definitorii caracteristici ale popoarelor care trăiesc în Europa Centrală și de Est este rezistența. Războaiele, mortalitatea crescută a copiilor și bolile au devastat această regiune de secole și se pare că XXI. secolul de asemenea. Nu am citit și nu am văzut niciodată oameni atât de stăruitori precum locuitorii acestor zone. Sunt foarte mândru că locuiesc în Europa Centrală și de Est.

 

 

3 messages that the audience will remain with after watching our performance / 3 mesaje cu care publicul va rămâne după vizionarea spectacolului nostru

Respect. I am confident that the show we present and its theme will bring Romanian and Hungarian people closer to each other.

See Also

Drama. The show has very strong dramatic images; no wonder, since the production tells the tragic fate of 4 Romanian people by completely omitting the typical forms of comedy.

Criticism of consumer society. I’m sure that no one will move to the neighboring mountains and live a self-sufficient life after the show, although this is still more common in Romania than in Hungary. Our goal is to draw attention to the negative impact of globalization products, which destroy our personality, our relationships, and the quality of our lives. Thinking about our message further, we trust and hope for a world where we do not empty nature, but live with it in an appropriate proportion, without exploiting it. /

Respect. Am încredere că spectacolul pe care îl prezentăm ​​și tema sa îi vor apropia pe români și maghiari.
Drama. Spectacolul are imagini dramatice foarte puternice; nu e de mirare, întrucât producția povestește soarta tragică a 4 români omițând complet formele tipice de comedie.
Critica societății de consum. Sunt sigură că nimeni nu se va muta în munții vecini și nu va duce o viață autosuficientă după spectacol, deși acest lucru este încă mai frecvent în România decât în ​​Ungaria. Scopul nostru este să atragem atenția asupra impactului negativ al produselor globalizării, care ne distrug personalitatea, relațiile și calitatea vieții noastre. Gândindu-ne mai departe la mesajul nostru, avem încredere și sperăm într-o lume în care nu golim natura, ci trăim cu ea într-o proporție adecvată, fără a o exploata.

 

3 reasons why a theater festival is always auspicious in the cultural space / 3 motive pentru care un festival de teatru este întotdeauna de bun augur în spațiul cultural

A theater festival always provides an opportunity for a formation to present itself in front of a professional plenum. Thank you for the opportunity.

The most recent theater festival was also important to us because in Baia Mare we had the opportunity to sit at a table with local dancers and choreographers and share each other’s creed.

Every show, every formation needs advertising and a marketing interface. At a theater festival or a sold-out performance, there is no bigger advertisement. /

Un festival de teatru oferă întotdeauna o oportunitate pentru o formație de a se prezenta în fața unui plen profesionist. Mulțumim pentru oportunitate.
Cel mai recent festival de teatru a fost important pentru noi pentru că la Baia Mare am avut ocazia să stăm la masă cu dansatori și coregrafi locali și să ne împărtășim crezul.
Fiecare spectacol, fiecare formație are nevoie de publicitate și de o interfață de marketing. La un festival de teatru sau la un spectacol sold-out, nu există reclamă mai mare.

 

 

3 personal plans for the near future / 3 planuri personale pentru viitorul apropiat

We would like this special performance to go to countless places both in Romania and Europe. This production is really suitable, in my opinion, for the wider presentation of Romanian dance and music culture.

We would like to create similar, unusual programs in the future. Our goal is to realize new projects by combining sophisticated stage images, quality dance, and a creative world of music.

I myself have been collecting village dances for almost 20 years. There are many villages and areas where ethnographic collectors have not visited before. I would like to go to these areas, film the original dances I see there, learn them, and then put them on stage in an appropriate context. /

Ne-am dori ca această performanță specială să meargă în nenumărate locuri atât din România, cât și din Europa. Această producție este într-adevăr potrivită, după părerea mea, pentru prezentarea mai largă a dansului și a culturii muzicale românești.
Am dori să creăm programe similare, neobișnuite în viitor. Scopul nostru este să realizăm noi proiecte combinând imagini de scenă sofisticate, dans de calitate și o lume creativă a muzicii.
Eu însumi colecționez dansuri sătești de aproape 20 de ani. Există multe sate și zone pe care colecționarii etnografici nu le-au mai vizitat până acum. Mi-ar plăcea să merg în aceste zone, să filmez dansurile originale pe care le văd acolo, să le învăț și apoi să le montez pe scenă într-un context adecvat.

 

What's Your Reaction?
Excited
1
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top