Now Reading
FNT 2022 | ANDREA VOETS (OLANDA) : “Resonate Productions este singura companie din lume care face jurnalism muzical și, din câte știu, este și prima dată când un podcast a fost transformat într-un spectacol.”

FNT 2022 | ANDREA VOETS (OLANDA) : “Resonate Productions este singura companie din lume care face jurnalism muzical și, din câte știu, este și prima dată când un podcast a fost transformat într-un spectacol.”

Resonate Productions este singurul creator de jurnalism muzical din lume. Directorul artistic, Andrea Voets, combină jurnalismul social aprofundat cu muzică personalizată în podcasturi și documentare-concerte. Scopul este de a reliefa „puncte oarbe emoționale” în societate și de a oferi modalități de soluționare a anumitor probleme. În 2022, Andrea a primit grantul selectiv olandez FastForward pentru o cercetare la nivel mondial asupra întrebării „cum să te simți în siguranță”. Din 2023 până în 2027, ea va fi artist asociat la Festivalul van Vlaanderen Mechelen. Andrea a studiat harpa și filosofia la Amsterdam și Berlin și predă filozofia muzicii la conservatorul Hanns Eisler.

În Milennial History, spectacol prezentat în cadrul Festivalului Național de Teatru 2022, sâmbătă, 5 noiembrie, ora 17.00 și ora 20.00, la Teatrul Excelsior din București – bilete aiciretrăim momente de impact din istoria mondială recentă prin ochii milenialilor, care au fost acolo în perioada derulării evenimentelor. În interviurile cu jurnalista Andrea Voets, aceștia reflectă asupra consecințelor de amploare ale evenimentelor asupra vieților și societăților lor. Conversațiile se concentrează în jurul „povestirii profunde”: realitatea așa cum au experimentat-o ​​atunci când erau copii. Proiectul acoperă uciderea judecătorului anti-mafie Giovani Falcone în Sicilia, Problema Irlandeză din Irlanda de Nord, „Copiii decretului” lui Ceaușescu în România și Schimbarea și Unificarea în Germania de Est.

Millennial History a început ca un podcast, pentru care jurnalistul muzical Andrea Voets și compozitorul/designerul de sunet Luke Deane au combinat ore de muzică și interviuri din ultimii patru ani. În acest documentar-concert live, toate poveștile se îmbină într-o singură unitate convingătoare: piesele sunt compuse, interpretate și cântate de Andrea (harpă), Luke (clape) și Sarah Jeffery (recordere), în regia Catincăi Drăgănescu.

Stăm de vorbă azi, în calitate de Parteneri Media ai FNT 2022, cu Andrea Voets despre istorie, impact, artă și spații artistice. 

 

3 elements providing the theater durability in time, what makes it survive in the long run / 3 elemente care asigură rezistența în timp a teatrului, ce îl fac să supraviețuiască pe termen lung

Overall, I am pessimistic about the survival of the performing arts. Corona has done real violence to our sector, in so many ways. My hopelessness stands in shrill contrast to the role the performing arts play in my life. It is the only thing that makes sense to me, to do with my time on Earth: creating musical journalism, my form of art. It is the combination of in-depth social jounralism with lots of layers of original music: into performances, podcasts, films or articles. I can not think of any other activity that would fulfil me on so many levels of my being. That keeps me going: my strong obsession to live a meaningful life. / În general, sunt pesimistă cu privire la supraviețuirea artelor spectacolului. Coronavirusul a provocat o violență reală în sectorul nostru, în atât de multe feluri. Deznădejdea mea este în contrast strident cu rolul pe care artele spectacolului îl joacă în viața mea. Este singurul lucru care are sens pentru mine, legat de timpul petrecut pe Pământ: crearea jurnalismului muzical, forma mea de artă. Este o combinație de jurnalism social aprofundat cu o mulțime de straturi de muzică originală: în spectacole, podcasturi, filme sau articole. Nu mă pot gândi la nicio altă activitate care să mă împlinească pe atâtea niveluri ale ființei mele. Asta mă menține în continuare: obsesia mea puternică de a trăi o viață plină de sens. 

 

 

3 things I am eager to meet in Romania and in the Romanian National Theater Festival / 3 lucruri pe care sunt nerăbdătoare să le întâlnesc în România și în cadrul Festivalului Național de Teatru din România

I have been working on the stories of the Decrezei for 2 whole years. It changed me as a person: I became more sensitive to fear of other people and discovered a deep wish to feel safe, because of the Romanian interviewees. I can not wait to set foot in your country, and feel in real life if we did right by your stories. / Lucrez la poveștile Decreței de 2 ani întregi. M-a schimbat ca persoană: am devenit mai sensibilă la frica de alți oameni și am descoperit o dorință profundă de a mă simți în siguranță, datorită intervievaților români. Abia aștept să ajung în România și să simt în viața reală dacă am procedat corect artistic conform poveștilor voastre.

 

3 novelties brought on stage by our show, Millennial History / 3 noutăți aduse pe scenă de spectacolul nostru, Istoria milenială

We make musical journalism by combining in-depth, social journalism with lots of original music. The goal is: to bring to light emotional blind spots in society, and find ways out of the problems they bring about. We are the only company in the world that makes musical journalism and as far as I know, this is also the first time that a podcast was turned into a performance. / Facem jurnalism muzical combinând jurnalismul social aprofundat cu multă muzică originală. Scopul este de a scoate la lumină punctele moarte emoționale din societate și de a găsi modalități de a scăpa de problemele pe care le provoacă. Suntem singura companie din lume care face jurnalism muzical și, din câte știu, este și prima dată când un podcast a fost transformat într-un spectacol.

 

 

3 reasons why the audience should buy a ticket to our show / 3 motive pentru care publicul ar trebui să cumpere un bilet la spectacolul nostru

To feel your own points of resonance with the stories of the two Romanian Decrezei that we interviewed.
– To allow the original live music to carry you through many complex feelings on that topic.
– To feel that we, a bunch of foreigners, really care. / 

– Să simtă propriile puncte de rezonanță cu poveștile celor doi români Decreței pe care i-am intervievat.
– Să permită muzicii live originale să îi poarte prin multe sentimente complexe pe această temă.
– Să simtă că nouă, un grup de străini, ne pasă cu adevărat.

 

3 connection points between artistic generations/ artistic expression forms in the artistic history / 3 puncte de legătură între generațiile artistice/ forme de expresie artistică în istoria artistică

Our performance is called Millennial History. We revisit recent European history, through the eyes of millennials (born between ’80 and ’00), who were there when it happened, as children. In the interviews, I completely focus on the story-as-felt of the interviewees, because the ten millennials were so young at the time. It is your ‘deep story’, in which it does not matter who was ‘right’ or ‘wrong’ and what happened when or why. How you felt it, your experience, is the only thing that counts. It makes for a very open attitude of listening and allowed me to be mind-blown and profoundly changed by what the interviewees told me. The combination with music in our musical journalism was the exact right fit for this new take on history.
I started this project because I was so surprised that in international cities, where people meet and mingle all the time, people never seemed to put one and one together. As Aki (Sicily) told me: “Nobody ever asks me a question. I would be glad if someone asks me a question that is real, that is connected to reality.”
Making musical journalism allows me to take the time that journalists often lack -I worked on this project for four whole years- and bring it to a live audience in the theater, with lots of live music. It is just a dream that comes about because I merge so many different genres into a new unity. And since I am the only musical journalist in the world, noone can tell me I am doing it ‘wrong’. I feel unburdened by the demands of journalism, theater or music and at the same time: I want to carry out all these genres on a top-notch level. Otherwise I’d also simply get bored…/

Spectacolul nostru se numește Istoria Milenială. Revedem istoria europeană recentă, prin ochii milenialilor (născuți între ’80 și ’00), care au fost acolo când s-au întâmplat evenimentele, în copilărie. În interviuri mă concentrez complet pe povestea resimțită a intervievaților, pentru că cei zece mileniali erau atât de tineri la acea vreme. Este „povestea ta profundă”, în care nu contează cine a avut „dreptate” sau cine a „greșit” și ce s-a întâmplat când sau de ce. Cum ai simțit asta, experiența ta, este singurul lucru care contează. Este o atitudine foarte deschisă de ascultare și mi-a permis să fiu uimită și profund schimbată de ceea ce mi-au spus cei intervievați. Combinația cu muzica în jurnalismul nostru muzical a fost perfect potrivită pentru această nouă abordare a istoriei.
Am început acest proiect pentru că am fost foarte surprinsă că în orașele internaționale, unde oamenii se întâlnesc și se amestecă tot timpul, oamenii nu păreau niciodată să fie împreună. Așa cum mi-a spus Aki (Sicilia): „Nimeni nu-mi adresează vreodată o întrebare. M-aș bucura dacă cineva mi-ar adresa o întrebare care este reală, care este conectată la realitate”.
A face jurnalism muzical îmi permite să îmi aloc timpul care adeseori le lipsește jurnaliştilor -am lucrat la acest proiect timp de patru ani – și să-l prezint în fața unui public live, în teatru, cu multă muzică live. Este un vis care se împlinește pentru că îmbin atât de multe genuri diferite într-o nouă unitate. Și din moment ce sunt singurul jurnalist muzical din lume, nimeni nu-mi poate spune că o fac „greșit”. Mă simt neîmpovărată de exigențele jurnalismului, teatrului sau muzicii și, în același timp, vreau să desfășor toate aceste genuri la un nivel de top. Altfel m-aș plictisi și pur și simplu…

 

See Also

3 messages I would like the audience to remain with after watching our show and artists / 3 mesaje cu care mi-ar plăcea ca publicul să rămână după vizionarea spectacolului Millenial History

-“What does it take, to make a country?”
“To show interest in each other.”
Winnie, East-Germany
-“You need to overcome yourself, and overcome an impossible situation, in order to create something entirely new.”
Michael, Northern-Ireland
-We fight for each other, with lots of love and care.
That’s the biggest lesson I have learnt from all four Millennial Histories. / 

 

-“De ce este nevoie pentru a forma o țară?”
„Să manifestăm interes unul pentru celălalt”.
Winnie, Germania de Est
– „Trebuie să te depășești pe tine însuți și să depășești o situație imposibilă, pentru a crea ceva cu totul nou.”
Michael, Irlanda de Nord
-Luptăm unul pentru celălalt, cu multă dragoste și grijă.
Aceasta este cea mai mare lecție pe care am învățat-o din toate cele patru Istorii Mileniale.

 

 

3 ways how I see the worldwide future of theatrical art / 3 moduri în care văd viitorul mondial al artei teatrale

Theater will survive when it starts to offers every person in society some real tools that help us to handle life. Tools on an emotional, rational and subliminal level: all at once. / Teatrul va supraviețui atunci când va începe să ofere fiecărei persoane din societate niște instrumente reale care ne ajută să ne descurcăm cu viața. Instrumente la nivel emoțional, rațional și subliminal: toate deodată.

 

 

 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top