Now Reading
FNT 2022 | MUTUAL LOOP (AUSTRIA): “Spectacolul nostru, Omission possible, este o combinație unică între o experiență performativă multi-media cu un tur ghidat și o expoziție organizată.”

FNT 2022 | MUTUAL LOOP (AUSTRIA): “Spectacolul nostru, Omission possible, este o combinație unică între o experiență performativă multi-media cu un tur ghidat și o expoziție organizată.”

Mutual Loop” reprezintă cooperarea artistică dintre membrul fondator Martina Tritthart – doctorand în “Spații luminoase – Modele spațiale de percepție” la Universitatea de Tehnologie din Graz, unde predă din 1999, și, din 2018, Holger Lang – fondatorul și directorul festivalului experimental de artă media și animație „Under_the_Radar” și al galeriei „Sternstudio”.  Ambii lucrează ca artiști, curatori și cercetători în Viena, Austria, unde își produc lucrările individuale și de unde munca lor colaborativă se extinde în diverse proiecte, la nivel local și internațional. Evenimentul lor performativ, „Omission Possible”, a fost creat la „Sala Omnia” din București în august 2022 și a făcut parte din „s[a]ight{life}”, una dintre propunerile premiate pentru un concurs inițiat de Ministerul Afacerilor Externe din Austria.

Martina Tritthart are un accent puternic pe artele luminoase și media, iar Holger Lang are, de asemenea, o experiență valoroasă în filmele experimentale și animații, așa că angajamentul lor cu „Sala Omnia” a venit din ideea de a crea o experiență care să moduleze clădirea prin lumină, sunet, imagini proiectate și obiecte. Peste 200 de persoane s-au alăturat spectacolelor de aproximativ 60 de minute de la finele lunii august 2022,  în care artiștii austrieci au condus prin diferitele posturi care au creat scena de ansamblu în care se transformase „Sala Omnia”. Astfel, a fost creată o experiență unică care a combinat o experiență audio-vizuală impresionantă cu medii istorice și proiecții conceptuale ale unui posibil viitor.

Astăzi cunoaștem povestea Martinei, a lui Holger și a poveștii lor comune – Omission possible, spectacol invitat în cadrul Festivalului Național de Teatru 2022 și care va fi prezentat duminică, 6 noiembrie, la ora 16.00, în Sala Atelier a Teatrului Național București. Intrare liberă. 

 

3 elements assuring the theater durability regardless the times / 3 elemente care asigură durabilitatea teatrului indiferent de vremuri

Theater can be everything; it can be quiet and bold, aggressive and calm, silent and loud. There are more than three elements because theater can, at the same time, be flexible, experimental, confusing and very traditional – theatre can simultaneously convey many messages or be absurd, irrational and unreasonable. Theater is happening live, and it is working alive. / Teatrul poate fi totul; poate fi liniștit și îndrăzneț, agresiv și calm, tăcut și zgomotos. Există mai mult de trei elemente deoarece teatrul poate fi, în același timp, flexibil, experimental, confuz și foarte tradițional – teatrul poate transmite simultan multe mesaje sau poate fi absurd, irațional și nerezonabil. Teatrul se desfășoară în direct și funcționează viu.

 

3 ways how I can describe Romanian theater, generally speaking, from what I documented myself / 3 moduri în care pot descrie teatrul românesc, în general, din ceea ce m-am documentat

We are visitors from Austria and do not speak Romanian. Our experience with the Romanian theater is very limited to rather few interactions with performing artists, so our insight is highly sketchy and based only on intuitive interpretation. For us, Romanian theater, or better: the Romanian performers that we met, seem very committed, sharp, spirited, sensitive, sincere and responsible-minded. / Suntem vizitatori din Austria și nu vorbim românește. Experiența noastră cu teatrul românesc este foarte limitată, la destul de puține interacțiuni cu artiștii români, astfel încât percepția noastră este foarte esențială și se bazează doar pe interpretare intuitivă. Pentru noi, teatrul românesc, sau mai bine zis, interpreții români pe care i-am întâlnit, par foarte dedicați, plini de spirit, sensibili, sinceri și responsabili.

 

 

3 novelties brought on stage by our national theater / 3 noutăți aduse pe scenă de teatrul nostru național

Working with local performers and artists, we created an experience at a historical building – the Sala Omnia. Our perspective as outsiders made it easy to approach the space from two angles: To see it as a new environment to work with, without being hindered by the prominent and heavy history that is connected to it; and to reflect on precisely that same history without the need to serve any stakeholders or interest groups. / Lucrând cu interpreți și artiști locali, am creat o experiență într-o clădire istorică –  Sala Omnia. Perspectiva noastră ca străini a făcut facilă abordarea spațiului din două unghiuri: Să-l vezi ca pe un mediu nou cu care să lucrezi, fără a fi împiedicat de istoria proeminentă și grea care este conectată cu acesta; și să reflecteze exact asupra aceleiași istorii fără a fi nevoie să servească vreunor părți interesate sau grupuri de interese.

 

3 elements that can describe our show in NTF 2022 / 3 elemente care pot descrie spectacolul nostru în FNT 2022

Our show is an unique combination of a performative multi-media experience with a guided tour and a curated exhibition of various types of light and media-based artwork, created by local artists and us. Almost all pieces had been produced directly on-site and in interaction with the location. This created an environment that gave the audience a unique opportunity to experience the building and its history in an inspiring and still informative way. / Spectacolul nostru este o combinație unică între o experiență performativă multi-media cu un tur ghidat și o expoziție organizată, de diferite tipuri de lucrări de artă bazate pe lumină și media, create de artiști locali și de noi. Aproape toate piesele au fost produse direct la fața locului și în interacțiune cu locația. Acest lucru a creat un mediu care a oferit publicului o oportunitate unică de a experimenta clădirea și istoria ei într-un mod inspirator și  informativ

 

 

3 link points between artistic generations/ expressions over history / 3 puncte de legătură între generațiile/expresiile artistice de-a lungul istoriei

See Also

Issues that humans have to overcome and deal with stay the same, no matter what time you live. What artists always have to deal with is the urge to create their individual, personal voice and position. They have to find an environment that enables them to practice their distinct ways of expression, and at the same time, the surrounding society has to make it possible for them to survive financially without abandoning their artistic path, no matter if they are understood or not. / Problemele pe care oamenii trebuie să le depășească și cărora trebuie să le facă față rămân aceleași, indiferent de vremurile în care trăim. Ceea ce artiștii trebuie să confrunte întotdeauna este dorința de a-și crea vocea și poziția individuală, personală. Ei trebuie să găsească un mediu care să le permită să-și exerseze modurile distincte de exprimare și, în același timp, societatea înconjurătoare trebuie să le permită să
supraviețuiasc[ financiar fără a-și abandona calea artistică, indiferent dacă sunt înțeleși sau nu.

 

3 messages we would like the audience to remain with after watching our show and artists /  3 mesaje cu care ne-am dori ca publicul să rămână după ce ne-a urmărit spectacolul

Viewers should leave with an experience that opens their minds and hearts to ideas, feelings and thoughts that they would otherwise not be as susceptive for. We wanted to transform a location and connect its past to the present moment and future possibilities for its use. Beyond that, like in most artistic events, the audience should feel moved and touched by our event’s topic, message and impact. The efforts of all participating artists to affect and engage the visitors should be recognized and hopefully appreciated. / Ne-am dori ca publicul să plece cu o experiență care să le deschidă mințile și inimile către idei, sentimente și gânduri pentru care altfel nu ar fi la fel de susceptibili. Am vrut să transformăm o locație și să conectăm trecutul său la momentul prezent și la posibilitățile viitoare de utilizare. În plus, la fel ca în majoritatea evenimentelor artistice, publicul ar trebui să se simtă mișcat și atins de subiectul evenimentului nostru, mesaj și impact. Eforturile tuturor artiștilor participanți de a emoționa și a angaja vizitatorii ne dorim să fie recunoscute și, sperăm, apreciate. 

 

 

3 ways how we see the worldwide future of theatrical art / 3 moduri în care vedem viitorul mondial al artei teatrale

Theatrical art originated in the direct exposure of an audience to a live performance; this element will always have the power to entertain, concern and unsettle and should not be forgotten. Nothing has to be seen as an unalterable element; anything is and should be allowed in theatrical art. All types of art, even performing arts, must remain as independent of instrumentalization and commodification as possible to stay credible, truthful and authentic. / Arta teatrală își are originea în expunerea directă a unui public la un spectacol live; acest element va avea întotdeauna puterea de a distra, îngrijora și tulbura și nu trebuie uitat. Nimic nu trebuie privit ca un element inalterabil; orice este și ar trebui permis în arta teatrală. Toate tipurile de artă, chiar și artele spectacolului, trebuie să rămână cât mai independente de instrumentalizare și comercializare pentru a rămâne credibile, veridice și autentice.

 

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker